– We’ve been doing this for almost 30 years, and if there’s one thing I’ve learned, it’s that you have to focus on every little detail. To survive in this industry, you must tolerate being outdone on all points, says Dag Nord, general manager and senior partner at Endotech AS, at the outset.

Endotech is Norway’s leading supplier of endoscopic equipment, and has since 1992 collaborated with healthcare organizations and professional environments throughout the country.

– There are not many industries that have such strict requirements for the supply chain as we have. We are subject to very strict directives for the processing of our products at all stages. This applies from production to shipping, storage and until the product is inside the patient, continues Nord.

When Endotech had to find a new partner for the storage and shipping of their products in the autumn of 2019, they also had to consider the new regulations on medical devices (MDR), which were scheduled to be introduced at the end of May 2021. This directive contains further strong restrictions in the requirements of the supply chain.

Strict requirements for subcontractors

Since Endotech is subject to very strict requirements from the authorities, they must also place correspondingly strict requirements on their subcontractors. Several different criteria must be met to qualify as a potential collaboration partner.

– There are an insane number of links in the production chain, but ultimately, we are the ones who front the products to the hospitals. This means that we are also responsible for the entire series, no matter who has made a mistake. We are no stronger than the weakest link in the chain and therefore we must know that we are working with decent people, who treat the goods as we ask them to, says the company’s manager passionately.

Nord says that the company scouted out relevant candidates and carried out a mini-tender round to get an impression of how the various actors would meet their expectations and wishes. After meeting with three finalists, and visiting their respective warehouses, the choice finally fell on Distribusjonspartner.

– Distribusjonspartner clearly stood out because they have a great focus on control, order, tidiness and compliance. They have good routines for cleaning and checking dust and air quality, as well as installations that ensure that our products are kept as clean as possible in a warehouse. In addition, the premises are well secured, and only relevant people have access to the warehouse, he explains.

Distribusjonspartner takes care of the entire process

Today, Distribusjonspartner takes care of the entire process from receipt of goods when the medical equipment arrives in the country to delivery at the relevant locations. This includes the entire order processing, packing of goods, dispatch and transport.

– We often visit the premises, both announced and unannounced, to get an impression of the routines for storage, hygiene and tidiness. We are very satisfied with the total package Distribusjonspartner delivers in accordance with the strict requirements regarding storage, processing and shipping, emphasizes Nord.

Besides high efficiency, good follow-up and employees he describes as «great people to deal with, every single one of them», there is one thing in particular that Nord has noted.

– The employees at the warehouse are organized in teams. This means that those who process our goods are experienced and have knowledge of our products and the requirements placed on them. It is not just anyone who picks out our goods.

– The deviation has become almost zero

Nord has also seen an interesting trend when it comes to discrepancies in Endotech’s deliveries.

– After we switched to Distribusjonspartner, our deviation has become almost zero. As long as people perform manual tasks there will always be something, but let’s say there are maybe five incidents in a year. If an error does occur, it is handled very professionally. Then they quickly come out and say: «We’ll sort this out and we’ll take it at our expense», he praises.

He attributes the almost non-existent deviation to good routines and controls, as well as the fact that it is the same people who carry out the routine tasks throughout.

Dag Nord is well satisfied to have found a subcontractor that satisfies Endotech’s strict criteria, but he is still unsure whether he will recommend colleagues in the industry about Distribusjonspartner.

– Basically, I have no problems recommending Distribusjonspartner to similar suppliers like us. On the other hand, I don’t really want to do that, because it is absolutely golden for us to have such a supplier for ourselves, he concludes jokingly.

 

 

 

Do you want more information or wonder how we can assist you?

We would love to hear from you! Fill in the form below and we will come back to you shortly.

– Vi har holdt på med dette i snart 30 år, og er det en ting jeg har lært så er det at du må ha fokus på hver minste lille detalj. For å overleve i denne bransjen må du tåle å bli ettergått på alle punkter, konstaterer Dag Nord, daglig leder og seniorpartner i Endotech AS, innledningsvis.

Endotech er Norges ledende leverandør av endoskopisk utstyr, og har siden 1992 samarbeidet med helseforetak og fagmiljøer over hele landet.

– Det er ikke mange bransjer som har så strenge krav til leveringskjeden som det vi har. Vi er underlagt svært strenge direktiver til behandlingen av produktene våre i samtlige ledd. Dette gjelder fra produksjon til frakt, oppbevaring og til produktet er inne i pasienten, fortsetter Nord.

Da Endotech høsten 2019 skulle finne en ny samarbeidspartner på oppbevaring og frakt av deres produkter, måtte de også ta høyde for det nye regelverket om medisinsk utstyr (MDR), som etter planen skal innføres i slutten av mai 2021. Dette direktivet inneholder ytterligere kraftige innskjerpinger i kravene til leveringskjeden.

Strenge krav til underleverandører

Siden Endotech er underlagt svært strenge krav fra myndighetene, må de også stille tilsvarende strenge krav til sine underleverandører. En rekke ulike kriterier må møtes for å kvalifisere som en potensiell samarbeidspartner.

– Det er vanvittig mange ledd i produksjonskjeden, men til syvende og sist er det vi som fronter produktene ut mot sykehusene. Dermed blir det også vi som har ansvaret for hele rekken, samme hvem det er som eventuelt har gjort en feil. Vi er ikke sterkere enn det svakeste leddet i kjeden og derfor må vi vite at vi samarbeider med ordentlige folk, som forholder seg til varene slik vi ber dem om, sier selskapets leder engasjert.

Nord forteller at selskapet speidet ut aktuelle kandidater og gjennomførte en minianbudsrunde for å skaffe seg et inntrykk av hvordan de ulike aktørene ville stå til deres forventninger og ønsker. Etter å ha hatt møte med tre finalister, og besøkt deres respektive lagerlokaler, falt valget til slutt på Distribusjonspartner.

– Distribusjonspartner skilte seg klart ut fordi de har et stort fokus på kontroll, orden, ryddighet og etterrettelighet. De har gode rutiner for vask og kontroll av støv og luftkvalitet, samt installasjoner som gjør at produktene våre oppbevares så rent som overhodet mulig på et lager. I tillegg er lokalet godt sikret og kun relevante personer har adgang til varelageret, begrunner han.

Distribusjonspartner tar seg av hele prosessen

I dag tar Distribusjonspartner seg av hele prosessen fra varemottak når det medisinske utstyret ankommer landet til utlevering på de aktuelle lokasjonene. Dette inkluderer hele ordrebehandlingen, pakking av varer, utsendelse og transport.

– Vi er ofte på besøk i lokalene, både anmeldt og uanmeldt, for å få et inntrykk av rutinene for oppbevaring, hygiene og ryddighet. Vi er svært godt fornøyd med totalpakken Distribusjonspartner leverer i henhold til de strenge kravene om oppbevaring, behandling og frakt, understreker Nord.

Foruten høy effektivitet, god oppfølging og ansatte han beskriver som “ålreite folk å ha med å gjøre, alle som en”, er det særlig en ting Nord har bemerket seg.

– De ansatte på lageret er organisert i team. Det betyr at de som behandler våre varer er erfarne, og har kjennskap til våre produkter og kravene som stilles til dem. Det er ikke hvem som helst som plukker våre varer.

– Avviket er blitt tilnærmet lik null

Nord har også sett en interessant trend når det kommer til avvik i Endotechs leveranser.

– Etter at vi byttet til Distribusjonspartner er avviket vårt blitt tilnærmet lik null. Så lenge mennesker utfører manuelle oppgaver vil det alltid være noe, men la oss si det kanskje er fem hendelser i løpet av ett år. Skjer det først en feil, håndteres det veldig profesjonelt. Da er de raskt ute og sier: «Dette ordner vi opp i og vi tar det på vår regning», berømmer han.

Han tilegner det nærmest fraværende avviket til gode rutiner og kontroller, samt at det er de samme menneskene som utfører de rutinemessige oppgavene hele veien.

Dag Nord er godt fornøyd med å ha funnet en underleverandør som tilfredsstiller Endotechs strenge kriterier, men han er likevel usikker på om han vil tipse kolleger i bransjen om Distribusjonspartner.

– Jeg har i utgangspunktet ingen problemer med å anbefale Distribusjonspartner til tilsvarende leverandører som oss. På den annen side ønsker jeg egentlig ikke gjøre det, for det er helt gull for oss å ha en slik leverandør for oss selv, avslutter han spøkefullt.

 

 

Ønsker du mer informasjon eller lurer på hvordan vi kan bistå dere?

Vi vil gjerne høre fra deg! Fyll ut skjemaet nedenfor, så gir vi deg en rask tilbakemelding.