For a long time, the large and varied inventory, consisting of everything from small hose clamps to large and heavy pipes, was handled internally with storage in the company’s warehouse at Kløfta.

In 2019, owner and general manager Terje Vangbo, on the other hand, saw his average in getting slightly more secure frameworks around the operation, and freeing up the company a little more when it came to storage and distribution. He therefore began to look for opportunities to transfer the inventory to an external trader. There was just one problem:

– Initially, we thought it was impossible to get rid of stock that was characterized by so much variety when it comes to selection and needs, says Vangbo.

Put away the inventory – and moved after

The importer nevertheless chose to try his luck, and eventually found two potential candidates. In the end, the choice fell on Distribusjonspartner AS.

– What was most crucial for us was seriousness. Distribusjonspartner came across as very solution-oriented, accommodating and customer-friendly. In addition, the storage facilities at Skjetten were very conveniently located, explains Vangbo.

The location was so favorable that in October 2019, just one month after entering into the agreement with Distribusjonspartner, Vangbo chose to move the company’s office to the same premises in Hvamsvingen 4.

– Has delivered beyond all expectations

Even after the agreement had been concluded, Vangbo had his doubts that someone outside the company would be able to handle the wide range of goods in a good way.

– I thought it would be a bit of a mess, at least at the start, and that it would be a problem that we have so many different products.

Distribusjonspartner has delivered beyond all expectations. The management and all employees have been positive throughout and have facilitated the best possible flow of goods in and out of their warehouse. Now we have a very good structure for things, and everything runs smoothly, he says.

He was also impressed by the establishment process where employees from Distribusjonspartner participated in inventory, unpacking and transport from old to new location.

– I think that is descriptive of them as a partner. If a challenge arises along the way, Distribusjonspartner is always solution-oriented, and takes on the task with a smile.

– An advantage we have not had before

After a year and a half of collaboration, Terje Vangbo is well satisfied and not least with the timing of the agreement.

– The collaboration gives us much more security, especially now that we work from a home office. Distribusjonspartner takes care of the warehouse regardless of whether we are physically in the office or at home, and that is an advantage we have not had before. As the situation is now, it is clear that we put away the warehouse at the very right time, he states.

Vangbo compares the outsourcing of warehouse services to leaving the accounts to an accounting firm.

– It’s not what we most want to do, and we really don’t have time for it either. Distribusjonspartner have a finely honed machinery around this, so why not let them take care of it? We envision a long and good collaboration with them, concludes Vangbo.

 

 

 

Do you want more information or wonder how we can assist you?

We would love to hear from you! Fill in the form below and we will come back to you shortly.

Lenge ble også det store og varierte varelageret, bestående av alt fra små slangeklemmer til store og tunge rør, håndtert internt med oppbevaring i selskapets lagerlokaler på Kløfta.

I 2019 så eier og daglig leder Terje Vangbo derimot sitt snitt i få litt mer trygge rammer rundt driften, og frigjøre selskapet litt mer når det kom til lager og distribusjon. Han begynte derfor å se etter muligheter for å sette bort varelageret til en ekstern aktør. Det var bare et problem:

– I utgangspunktet trodde vi det var umulig å få satt bort et varelager som var preget av så mye variasjon når det kommer til utvalg og behov, forteller Vangbo.

Satt bort varelageret – og flyttet etter

Importøren valgte likevel å prøve lykken, og fant etter hvert frem til to potensielle kandidater. Til slutt falt valget på Distribusjonspartner AS.

– Det som var aller mest avgjørende for vår del var seriøsiteten. Distribusjonspartner fremsto som svært løsningsorienterte, imøtekommende og kundevennlige. I tillegg var lagerlokalene på Skjetten svært gunstig plassert, forklarer Vangbo.

Så gunstig var plasseringen at Vangbo i oktober 2019, kun en måned etter å ha inngått avtalen med Distribusjonspartner, valgte å flytte selskapets kontor til de samme lokalene i Hvamsvingen 4.

– Har levert over all forventning

Selv etter at avtalen var inngått hadde Vangbo sine tvil til at noen utenfor selskapet ville greie å håndtere det brede varesortimentet på en god måte.

– Jeg trodde det skulle bli litt kluss, i hvert fall i starten, og at det ville bli et problem at vi har så mange forskjellige varer.

Distribusjonspartner har levert over all forventning. Ledelsen og alle ansatte har vært positive hele veien, og har lagt til rette for en best mulig strøm av varer inn og ut av deres varehotell. Nå har vi en veldig fin struktur på ting og alt går på skinner, sier han.

Han lot seg også imponere av etableringsprosessen der ansatte fra Distribusjonspartner deltok i vareopptelling, nedpakking og transport fra gammel til ny lokasjon.

– Det synes jeg er beskrivende for dem som samarbeidspartner. Dukker det opp en utfordring underveis er Distribusjonspartner alltid løsningsorienterte, og tar på seg oppgaven med et smil.

– En fordel vi ikke har hatt tidligere

Etter halvannet år med samarbeid er Terje Vangbo godt fornøyd og ikke minst med timingen på avtalen.

– Samarbeidet gir oss mye mer trygghet, spesielt nå som vi jobber på hjemmekontor. Distribusjonspartner tar seg av lageret uavhengig av om vi er fysisk på kontoret eller hjemme, og det er en fordel vi ikke har hatt tidligere. Slik situasjonen er nå er det tydelig at vi satt bort lageret på veldig riktig tidspunkt, fastslår han.

Vangbo sammenligner outsourcing av lagertjenester med å sette bort regnskapet til et regnskapsbyrå.

– Det er ikke det vi har mest lyst å gjøre, og egentlig har vi ikke tid til det heller. Distribusjonspartner har et finslipt maskineri rundt dette, så hvorfor ikke la de ta seg av det? Vi ser for oss et langt og godt samarbeid med dem, konstaterer Vangbo avslutningsvis.

 

 

Ønsker du mer informasjon eller lurer på hvordan vi kan bistå dere?

Vi vil gjerne høre fra deg! Fyll ut skjemaet nedenfor, så gir vi deg en rask tilbakemelding.