Sist oppdatert: 21.06.2018

Personvernerklæring

Distribusjonspartner AS (heretter omtalt som «Distribusjonspartner» eller «vi») tar ditt personvern på alvor. Vi vil alltid overholde den til enhver tid gjeldende personopplysningslovgivning, inkludert norsk personopplysningslov og Forordning 2016/679/EU («GDPR») fra tidspunkt for anvendelse. Denne personvernerklæringen gir deg informasjon om Distribusjonspartners behandling av personopplysninger, herunder hvilke personopplysninger vi behandler, formålet med behandlingen, behandlingsgrunnlag og hvilke rettigheter man har. Erklæringen omfatter personopplysninger som samles inn gjennom vår nettside, bestillingsportal og personopplysninger vi behandler for å utføre våre tjenester. Forklaring på noen begreper: • Personopplysning: enhver opplysning som kan knyttes til en identifisert eller identifiserbar fysisk person. • Behandling: enhver operasjon som gjøres med personopplysninger, for eksempel innsamling, registrering, lagring og utlevering. • Behandlingsgrunnlag: Det rettslige grunnlaget som legitimerer Distribusjonspartners behandling av dine personopplysninger. Distribusjonspartner v/daglig leder er behandlingsansvarlig for behandlinger som omfattes av denne erklæringen. Dersom du har spørsmål eller anmodninger vedrørende dine personopplysninger, kan du kontakte oss på firmapost@distribusjonspartner.no eller ved å ringe +47 22 68 16 48.

1. HVA SLAGS PERSONOPPLYSNINGER BEHANDLER VI?

Denne personvernerklæringen dekker Distribusjonspartners behandling av personopplysninger om • personer som besøker vår nettside (www.distribusjonspartner.no) og/eller bestillingsportaler www.bestilling.distribusjonspartner.no og www.dp-bestilling-(kundenavn).no • våre kunder som er privatpersoner; • kontaktpersoner hos våre bedriftskunder; og • kontaktpersoner hos våre leverandører Distribusjonspartner behandler bare personopplysninger som er nødvendige for å utføre våre tjenester, og besvare dine henvendelser. Opplysningene vi behandler omfatter kontaktinformasjon, for eksempel navn, adresse, e-post, og telefonnummer.

2. HVOR HENTER VI PERSONOPPLYSNINGENE FRA?

Dine personopplysninger vil vi vanligvis få direkte fra deg når du kontakter oss for eksempel per e-post eller telefon, men også fra våre kunder. Våre kunder kan for eksempel være din arbeidsgiver, samarbeidspartner eller oppdragsgiver. Personopplysninger vil også kunne innhentes fra andre som ønsker at vi skal distribuere varer til deg. Dersom du kontakter oss på e-post gjennom kontaktskjema på nettsiden, vil dine personopplysninger innhentes fra deg direkte.

3. FORMÅLET MED BEHANDLINGEN

Formålet med Distribusjonspartners behandling av dine personopplysninger er å kunne utføre tjenester for våre kunder, herunder pakking, lagring og distribusjon av varer. Personopplysningene vil også behandles for videre administrasjon av slike tjenester, for eksempel oppfølging og status vedrørende tjenesten. Vi vil også behandle dine personopplysninger fordi det er nødvendig for å besvare og behandle dine henvendelser.

4. BEHANDLINGSGRUNNLAG

Distribusjonspartner behandler personopplysninger primært for å administrere og oppfylle avtaler med våre kunder, levere våre tjenester, behandle henvendelser fra kunder og for å ivareta våre berettigede interesser. Distribusjonspartner har berettigede interesser i å følge opp, utvikle og administrere våre tjenester, og kontakte deg vedrørende slike tjenester eller andre henvendelser. Behandlings-grunnlaget er personopplysningsloven og GDPR artikkel 6 første ledd bokstav b) og f). I noen tilfeller vil Distribusjonspartner etter lov eller offentlig myndighetsutøvelse være pålagt å behandle dine personopplysninger for andre formål, for eksempel oppbevaring av regnskapsmateriale etter bokføringsloven § 13. I slike tilfeller er behandlingen nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som påhviler Distribusjonspartner, i samsvar med GDPR artikkel 6 første ledd bokstav c.

5. DELING OG UTLEVERING AV DINE PERSONOPPLYSNINGER

Med mindre noe annet er avtalt, har Distribusjonspartner adgang til å dele personopplysningene med medarbeidere innad i Distribusjonspartner og med våre samarbeidspartnere så langt det er nødvendig for å utføre våre tjenester. Det vil ofte være nødvendig å utlevere dine personopplysninger til tredjeparter for at Distribusjonspartner skal kunne utføre sine tjenester. Slike tredjeparter omfatter primært våre samarbeidspartnere, herunder transportører og speditører vi benytter oss av for å frakte gods, og andre tredjeparter som bistår Distribusjonspartner med utførelsen av tjenestene. I forbindelse med administrasjon av tjenesten vil dine opplysninger også kunne deles med våre bedriftskunder, for eksempel din arbeidsgiver. Distribusjonspartner behandler dine personopplysninger innenfor EU/EØS-området, og vil ikke utlevere eller dele opplysninger med tredjeparter utenfor EU/EØS uten rettslig grunnlag, for eksempel på grunnlag av beslutning av EU-kommisjonen om tilstrekkelig beskyttelsesnivå, eller EUs standardavtaler. Personopplysningene vil uansett ikke deles eller utleveres med mindre det er nødvendig for de formål som er angitt i denne erklæring. Distribusjonspartner vil også kunne dele dine personopplysninger med våre underleverandører (databehandlere) hvis det er nødvendig for å oppfylle vårt formål med behandlingen, for eksempel vår IT leverandør. Slike underleverandørers behandling av dine personopplysninger er alltid regulert i avtale og i overensstemmelse med den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning.

6. LAGRING OG SLETTING AV PERSONOPPLYSNINGER

Distribusjonspartner lagrer opplysningene om deg så lenge det er nødvendig for å gjennomføre våre tjenester, eller så lenge det er påkrevd av oss for å oppfylle lovpålagte krav, for eksempel bokføringsloven § 13 om oppbevaring av regnskapsmateriale. Kriteriene som benyttes for å avgjøre lagringstiden er: • Varigheten av avtalen og/eller tjenesten fra Distribusjonspartner. • Behov for dokumentasjon på leverte tjenester, herunder av hensyn til reklamasjoner. • Rettslige forpliktelser til å lagre informasjonen, for eksempel oppbevaringspliktig materiale etter bokføringsloven § 13 som lagres i henholdsvis 3,5 eller 5 år etter regnskapsårets utløp. • Eventuelle klager eller tvister relatert til vår virksomhet.

7. WEBANALYSE OG NETTSTATISTIKK

Vi samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på vår nettside, www.distribusjonspartner.no. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Vi samler inn hele IP-adressen, men IP-adressen avidentifiseres slik at bare de tre første gruppene i adressen brukes til å generere statistikk. Det vil si at dersom IP-adressen består av numrene 195.159.103.82, brukes bare 195.159.103.xx. I tillegg behandles IP-adressene på aggregert nivå, det vil si at all data slås sammen til en gruppe og ikke behandles individuelt. Verktøyet vi bruker er Google Analytics og Hotjar. Hvis du ikke ønsker at vi skal samle inn anonyme data fra deg, kan du følge instruksjonene her: • Google AnalyticsHotjar Evolve Communication AS er leverandør for utvikling og vedlikehold av vår nettside. Data som samles inn i forbindelse med drift av nettstedet lagres på server hos underleverandør som driftes pt. av Syse AS. For mer informasjon, se her: https://www.evco.no/personvernerklaering/ Nettsiden bruker også cookies (informasjonskapsler). Les mer om cookies og behandling av data fra nettsiden her www.evco.no/cookie-policy/.

8. SIKKERHET

Distribusjonspartner vil sikre at personopplysninger om deg er tilfredsstillende beskyttet. Våre ansatte  er underlagt taushetsplikt vedrørende dine personopplysninger. Vi benytter kun underleverandører (databehandlere) som har gjennomført som sikrer at behandlingen oppfyller lovbestemt krav.

9. DINE RETTIGHETER

Du har etter personopplysningsloven rett til innsyn, retting, begrensning av behandling og sletting av dine personopplysninger. Dersom du ønsker å utøve dine rettigheter, kan du kontakte Distribusjonspartner gjennom kontaktopplysningene som fremgår øverst i denne erklæringen. Retten til innsyn i dine personopplysninger gir deg tilgang til opplysningene, herunder kategoriene som behandles, mottakere av personopplysninger, og formålet med opplysningene. Les mer om denne rettigheten og eventuelle begrensninger i GDPR artikkel 15. Retten til retting av dine personopplysninger gir deg muligheten til å korrigere feilaktige opplysninger Distribusjonspartner behandler om deg. Les mer om denne rettigheten i GDPR artikkel 16. Du har også rett til å kreve sletting av dine personopplysninger. Retten til sletting gjelder kun i vissetilfeller, for eksempel hvis Distribusjonspartner på ulovlig vis har behandlet dine personopplysninger. Retten til sletting forutsetter at lovens vilkår er oppfylt, jf. GDPR artikkel 17, og at Distribusjonspartner ikke har annet rettslig grunnlag for behandlingen. Du har i visse tilfeller også rett til å kreve begrensning av Distribusjonspartners behandling av dine personopplysninger, med de begrensninger som fremgår av GDPR artikkel 18. I tillegg har du rett til å motta de personopplysningene Distribusjonspartner behandler elektronisk om deg i et strukturert, alminnelig brukt og maskinlesbart format (dataportabilitet). Distribusjonspartner vil ikke hindre overføring av nevnte opplysninger til en annen behandlingsansvarlig. Retten til dataportabilitet gjelder bare hvis ikke dette har negativ innvirkning på andres rettigheter og friheter. Les mer om denne rettigheten i GDPR artikkel 20. Dersom du ønsker å klage på Distribusjonspartners behandling av dine personopplysninger, kan du kontakte Datatilsynet. Du kan lese mer om dette her: https://www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/kontakt-oss/hvordan-kan-jeg-klage-til-datatilsynet/. Vi håper imidlertid at vårt kundesenter kan løse eventuelle innvendinger du måtte ha mot vår behandling av dine personopplysninger.

10. OPPDATERING AV ERKLÆRINGEN

Distribusjonspartner vil noen ganger ha behov for å oppdatere denne personvernerklæringen. Vi anbefaler derfor at du innimellom sjekker personvernerklæringen, slik at du alltid har oppdatert informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler, formålet med behandlingen, og hvem vi deler opplysningene med. Vi redegjør alltid for når personvernerklæringen sist ble oppdatert øverst i personvernerklæringen.